Bộ Xây dựng kiến nghị các giải pháp khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”

Bộ Xây dựng kiến nghị các giải pháp khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”

(Xây dựng) – Phúc đáp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương “Cử tri đề nghị trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn đảm bảo tính khả thi”.

Bình Dương thu hồi hàng loạt dự án bất động sản “treo” nhiều năm (Ảnh: Internet).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

“Quy hoạch treo” được hiểu là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được một số nội dung quy hoạch.

Đây cũng là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi hợp pháp, cuộc sống người dân như đại biểu đã nêu mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của đô thị và gây bức xúc trong xã hội.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 28/BC-BXD, ngày 15/3/2019 gửi Đoàn Giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; trong đó, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các bất cập, trong đó có các bất cập như phản ánh của cử tri tỉnh Bình Dương và đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục cụ thể.

Để hạn chế tình trạng “quy hoạch treo”, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ, ngành và chính quyền các địa phương. Cụ thể:

Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cần thực hiện: Phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển theo đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư, nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý; tổ chức tư vấn đối với chất lượng quy hoạch.

Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, PPP…) cho việc đầu tư các công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chính quyền các địa phương cần thực hiện: Rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Việc “giải quyết triệt để đối với những công trình quá thời hạn chưa thực hiện” như đề nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị.

Cụ thể hóa các quy định các văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương trong việc tham gia của cộng đồng dân cư; việc giám sát của người dân và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương; phố biến và tuyên truyền sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện quy hoạch; Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Nguồn: Khánh An – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *