Bộ Xây dựng tăng cường công tác điều hành cải cách hành chính

Bộ Xây dựng tăng cường công tác điều hành cải cách hành chính

(Xây dựng) – Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đưa ra, Bộ Xây dựng đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác trong năm 2017 và phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Ảnh minh họa.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo ban hành được Bộ Xây dựng thể hiện thông qua các chỉ đạo việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả năng lực quản lý bộ máy Nhà nước.

Đẩy mạnh xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) quý, sáu tháng và năm 2017 của Bộ Xây dựng theo quy định. Trong các Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết hàng tháng, quý, năm luôn quán triệt các đơn vị tập trung, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước (QLNN), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC tại cơ quan Nhà nước đảm bảo đơn giản, hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và công tác CCHC ngành Xây dựng được thực hiện trên các phương tiện thông tin tuyên truyền ngành Xây dựng như: Cổng thông tin điện tử, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về các văn bản, cơ chế chính sách mới ban hành, các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ, công khai TTHC trong các lĩnh vực QLNN của ngành.

Đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bao gồm cấp giấy phép quy hoạch, thẩm định dự án thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện giao khoán biên chế kinh phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính. Thiết lập tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Xây dựng.

Trong năm 2018, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế – xã hội và về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Xây dựng đang tập trung điều hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực của ngành.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rà soát tổng thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đảm bảo tính thống nhất đồng bộ phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật trong các lĩnh vực QLNN của Bộ.

Rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai TTHC trong các lĩnh vực QLNN tiếp tục là nhiệm vụ trong năm 2018. Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các TTHC trong đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC theo Đề án 896.

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng. Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện TTHC, đề cao vài trò trách nhiệm của Thủ tướng đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Năm 2018, thành viên Ban Chỉ đạo – Bộ Xây dựng dự kiến kiểm tra công tác điều hành CCHC nói chung và tình hình thực hiện công tác CCHC thuộc phạm vi QLNN trong hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Quảng Ninh và TP Đà Nẵng với nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, công tác cấp giấy phép xây dựng, công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Hà Đào

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *