Góp ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái

Góp ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3961/BCT-DKT ngày 21/5/2018 của Bộ Công Thương đề nghị góp ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái gửi kèm Hồ sơ do Cty TNHH Technip FMC Việt Nam lập năm 2018. Sau khi Hồ sơ được bổ sung đảm bảo đủ cơ sở nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1828 /BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương.

Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)

Cụ thể, dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 tại Văn bản số 84/TTg-CN ngày 19/01/2018. Chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo Văn bản số 3961/BCT-DKT ngày 21/5/2018 không gửi kèm tài liệu, bản vẽ quy hoạch xây dựng được duyệt nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch xây dựng của thiết kế cơ sở.

Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái gửi kèm Văn bản số 3961/BCT-DKT ngày 21/5/2018 nêu trên cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Khoản 1, Điều 54, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thẩm định công nghệ của dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 44, Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

Đối với quy định về PCCC: Dự án đã được Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh chấp thuận địa điểm xây dựng tại Văn bản số 3067/PCCC-P2 ngày 09/6/2017. Trong quá trình thực hiện, thiết kế xây dựng của dự án cần được thẩm duyệt thiết kế về PCCC tuân thủ các quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Đối với quy định về bảo vệ môi trường: Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 675/QĐ-BTNMT ngày 07/3/2018. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Dự án áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thẩm tra; điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế và thẩm tra cần được Bộ Công Thương kiểm tra đảm bảo theo quy định.

Nguồn: Báo Xây dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *