Quản lý an toàn lao động bằng phần mềm trực tuyến

Quản lý an toàn lao động bằng phần mềm trực tuyến

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng công trình (XDCT) với điểm mới cốt lõi là việc quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ trong thi công XDCT bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng phương pháp siêu âm, thẩm thấu, xray… (Ảnh: VS).

Theo đó, thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ trên phần mềm gồm: Tên, địa chỉ, mã số của tổ chức kiểm định kỹ thuật ATLĐ; Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư đã được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; Ngày cấp, ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; Các lỗi vi phạm của tổ chức kiểm định (nếu có).

Thông tin của kiểm định viên: Họ và tên, mã số kiểm định viên, danh mục máy, thiết bị, vật tư đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, ngày cấp, ngày hết hiệu lực của Chứng chỉ kiểm định viên, các lỗi vi phạm của kiểm định viên (nếu có).

Theo Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, bằng việc sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ trong thi công xây dựng công trình, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định có công cụ quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng do mình thực hiện kiểm định.

Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng có thông tin và lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng có biện pháp quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ trên toàn quốc để phục vụ công tác quản lý và thanh, kiểm tra theo quy định.

Được biết, phần mềm mềm quản lý ATLĐ trong thi công XDCT đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai từ hơn một năm trước với mục tiêu quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn hiệu quả. Phần mềm sau khi được hoàn thành đã tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để chạy thử trước khi chạy chính thức. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ sử dụng thử nghiệm và chạy thử có đánh giá tốt về việc áp dụng phần mềm này.

Nguồn: Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *