Góp ý dự thảo Nghị định quy định quản lý về cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Góp ý dự thảo Nghị định quy định quản lý về cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định quản lý về cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Trước đó, ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3329/BXD-VLXD góp ý cho dự thảo Nghị định và được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu. Tuy nhiên, trong dự thảo mới có một số nội dung phát sinh nên sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để phù hợp tránh chồng chéo và mâu thuẫn với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ thì tất cả các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng trong dự thảo Nghị định cần phải bãi bỏ.

Mặt khác, Luật Quy hoạch không có danh mục về lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi lòng sông. Tại khoản 14, Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 quy định: “c) Xây dựng nội dung phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Thẩm quyền xây dựng phương án trên thuộc UBND cấp tỉnh.

Tại Điều 24, dự thảo Nghị định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng: Tại điểm đ, khoản 12, Điều 2, Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng: “Hướng dẫn, kiểm tra UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương”. Vì vậy, đề nghị sửa đổi nội dung tại khoản 1, Điều 24 trong Nghị định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng như sau: Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; cân đối cung cầu sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn cả nước; tham gia xây dựng nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng đối với dự thảo Nghị định quy định quản lý về cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện.

Nguồn: Huyền Trang- Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *