Sửa quy định giám sát chặt chẽ các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu

Sửa quy định giám sát chặt chẽ các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu

Hiện Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP; theo đó các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu tại Điều 22 được sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể, minh bạch, chặt chẽ các tiêu chí.

sua quy dinh giam sat chat che cac dieu kien kiem tra giam sat kho xang dau

CBCC Hải quan Khánh Hòa giám sát xăng dầu nhập khẩu. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu dự kiến phải đáp ứng các tiêu chí: Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan Hải quan về tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại các bồn, bể trong kho xăng dầu chi tiết theo tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Có thiết bị đo mức bồn, bể tự đồng kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Đối với xăng dầu quân đội, chỉ kết nối trực tuyến với đơn vị quản lý do Bộ Quốc phòng quy định.

Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan; đảm bảo quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) toàn cảnh khu vực kho, giám sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa và phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu. Dữ liệu về hình ảnh camera lưu giữ tối thiểu 6 tháng.

Đối với kho xăng dầu có đường ống bơm xăng dầu ngoài khơi không thể lắp đặt hệ thống camera tại khu vực phao neo đậu cách xa bờ, doanh nghiệp kinh doanh kho phải đảm bảo điều kiện làm việc để công chức hải quan giám sát trực tiếp.

Đối với kho xăng dầu quân đội phải lắp đặt và kết nối camera tại khu vực cầu cảng nhập với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính cũng dự kiến tại Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp để tạo điều kiện cho các thương nhân đang kinh doanh kho xăng dầu có thời gian hoàn thiện thiết bị kiểm tra, giám sát. Cụ thể, thương nhân đang kinh doanh kho xăng dầu đã được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn, bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP hiện hành đang quy định về xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan như sau:

“1. Doanh nghiệp đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan là thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

2. Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

3. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Quản lý, theo dõi xăng dầu nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho.

b) Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu.

4. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Quan sát được các vị trí trong kho xăng dầu. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ).

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng.

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và thương nhân kinh doanh xăng dầu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào, đưa ra kho xăng dầu, hệ thống ca-mê-ra giám sát”.

Nguồn: Hải quan Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *