Định mức dự toán một số công tác áp dụng trong lập tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương

Định mức dự toán một số công tác áp dụng trong lập tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh về định mức dự toán một số công tác xây dựng được sử dụng để lập tổng mức đầu tư (TMĐT) điều chỉnh của dự án xây dựng đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương (Dự án) và Văn bản số 1188/BQLĐSĐT-QLDA2 ngày 26/6/2019 của Ban Quản lý đường sắt đô thị cung cấp hồ sơ tài liệu thuyết minh và cơ sở xác định định mức một số công tác xây dựng thuộc hạng mục đặc thù của Dự án.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về thông báo giá vật tư, thiết bị nhập khẩu áp dụng trong TMĐT điều chỉnh của Dự án, Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định đối với công trình sử dụng vốn ODA, trường hợp khi xác định giá những loại vật liệu cần phải nhập khẩu theo quy định tại hiệp định vay vốn của nhà tài trợ thì giá các loại vật liệu nhập khẩu xác định theo báo giá nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt bằng giá trong khu vực. Trường hợp giá vật liệu chưa được tính đến hiện trường công trình thì giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định bao gồm giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển), chi phí vận chuyển đến công trình, chi phí bốc xếp (nếu có), chi phí vận chuyển nội bộ công trình (nếu có), chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có). Do đó, theo quy định trên giá vật liệu, thiết bị nhập khẩu trong TMĐT của Dự án được xác định trên cơ sở báo giá các nhà cung cấp hoặc tham khảo đơn giá từ các dự án tương tự.

Về đơn giá nhân công nước ngoài áp dụng trong TMĐT điều chỉnh của Dự án, trường hợp đặc thù của Dự án có một số hạng mục và công tác xây dựng chưa được thực hiện tại Việt Nam phải huy động kỹ sư, chuyên gia, công nhân nước ngoài tham gia các công tác thi công này, để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đơn giá nhân công của các công tác trên được xác định trên cơ sở tiền lương và phụ cấp lương nhân công nước ngoài tham khảo tại một số dự án ODA tương tự đã thực hiện tại Việt Nam.

Về định mức dự toán để xác định chi phí một số công tác, hạng mục đặc thù của dự án, theo quy định về quản lý định mức tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng, thống nhất với Bộ Xây dựng định mức dự toán xây dựng cho các công việc có tính đặc thù riêng của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng, hoặc đã có danh mục nhưng theo công nghệ mới để công bố cho địa phương và gửi những định mức dự toán xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Chủ đầu tư được sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng có cùng công nghệ và điều kiện áp dụng đã được công bố hoặc vận dụng định mức dự toán có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng ở các công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp các công tác xây dựng của Dự án có yêu cầu kỹ thuật, thành phần công việc, quy trình thi công, biện pháp thi công tương đồng các công tác xây dựng trong hệ thống định mức dự toán được công bố thì chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xem xét áp dụng, vận dụng định mức dự toán của các công tác xây dựng này để làm cơ sở tính toán chi phí, xác định đơn giá xây dựng phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn xác định TMĐT của Dự án.

Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng.

Đối với dự án sử dụng vốn phát triển chính thức ODA thì ngoài các nội dung được tính toán trong tổng mức đầu tư theo quy định còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với điều kiện cụ thể và mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình.

Chủ đầu tư cần rà soát nội dung, phạm vi của các mục chi phí trong khoản mục chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác của Dự án để không tính trùng lặp; hoặc các chi phí không thuộc đối tượng tính trong TMĐT của Dự án đầu tư xây dựng.

Đối với các khoản mục chi phí đặc thù của dự án ODA và các khoản mục chi phí không xác định theo quy định về định mức chi phí do định mức không phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc theo yêu cầu của gói thầu đấu thầu quốc tế của Dự án, chủ đầu tư cần bổ sung thuyết minh tính toán, các số liệu minh chứng về sự phù hợp của chi phí được xác định cho Dự án, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đề nghị Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh báo cáo với UBND thành phố tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác xây dựng của Dự án chưa có trong hệ thống định mức, hoặc có nhưng chưa phù hợp quá trình thi công thực tế để làm cơ sở quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị còn lại trên địa bàn thành phố như quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Nguồn: Huyền Trang – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *